flag flag

 آزمایشگاه تخصصی


واحدهای پاراکلینیک شامل : آزمایشگاه ، رادیولوژی و سونوگرافی ، CT اسکن و فیزیوتراپی می باشد که در سال 1378 فعالیت خود را شروع نموده اند .  دستگاه CT  اسکن در سال  1393 خریداری و در سال 1394   دستگاه نصب و این واحد شروع به کار نموده است .

درآزمایشگاه کلیه آزمایشات به جز آزمایش های ژنتیک انجام می شود و در صورت عدم امکان انجام آزمایش در مرکز ، این آزمایشات به آزمایشگاههای طرف قرار داد بیمارستان ارسال و جواب توسط آزمایشگاه بیمارستان اخذ می گردد .

در واحد رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان کلیه گرافی ها و سونوگرافی ها برای بیمار گرفته می شود .  

این مرکز مجهز به دستگاه سی تی اسکن 16 Slice  بوده  و در واحد  CT اسکن  ، کلیه CT  اسکن های با و بدون کنتراست گرفته می شود .

در واحد فیزیوتراپی بیمارستان برای بیماران سرپایی و بستری ارائه خدمت می شود .