flag flag

 بخش اطفال و نوزادان


بخش اطفال و نوزادان در سال 1378 راه اندازی شده است . در بخش اطفال که  13  تخت دارد ، اطفال با تشخیص اسهال و استفراغ ، پنومونی ، عفونت های ادراری ، جراحی لوزه و... بستری می شوند .

بخش نوزادان دارای 10 تخت فعال بوده و نوزادان متولد شده در بدو تولد جهت انجام اقدامات اولیه و واکسیناسیون ، نوزادان دارای زردی و دارای افت قند خون و ... در این بخش بستری می گردند .