flag flag

 افتتاح دستگاه سی تی آنژیوگرافی


 اختصاصی روزنامه اعتماد؛

 پیشرفته ترین دستگاه سی تی آنژیوگرافی کشور با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با حضور جمعی از مسئولان استان در بیمارستان بیستون کرمانشاه افتتاح شد.این دستگاه می تواند خطر ناشی از آنژیوگرافی باز را کاهش بدهد.خطر مرگ در آنژیوگرافی حدود سه درصد است.